Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Metro Tp.Hồ Chí Minh - Tuyến số 1

Metro Tp.Hồ Chí Minh - Tuyến số 1