Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Khu Đô Thị Sa La - Đại Quang Minh

Khu Đô Thị Sa La - Đại Quang Minh